Vedtægter Dansk AutoCamper Forening

Dansk Autocamper Forening

Vedtægter – kan ses og udskrives HER

§ 1 FORMÅL

Stk. 1.

Foreningens formål er, som forbrugerorganisation – helt uafhængig af enhver form for erhvervsinteresse – at fremme interessen for en miljøvenlig adfærd med autocampere i naturen.

Stk. 2.

At afholde møder og træf mellem ligesindede, for at udveksle erfaringer og styrke sammenholdet.

Stk. 3.

At holde medlemmerne orienteret – gennem udsendelse af medlemsblad – minimum 4 gange årligt.

Stk. 4.

At varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og interesseorganisationer.

Stk. 5.

At arbejde for et varieret tilbud af medlemsfordele.

Stk. 6.

At fremme samarbejdet med udenlandske autocamperklubber.

§ 2 OPTAGELSE, EKSKLUSION/NÆGTE OPTAGET

Stk. 1.

Dansk AutoCamper Forening optager medlemmer med interesse for autocampere.

Stk. 2.

Tidligere medlemmer ansøger bestyrelsen for optagelse.

Stk. 3.

Kun medlemmer, der har autocamper til rådighed vil kunne drage fuld fordel af foreningens aktiviteter og tilbud.

Når man er medlem af DACF, men ikke har autocamper mere, men betaler sit kontingent, da kan man fortsætte som medlem, komme til generalforsamling og andre træf.

Stk. 4.

Et medlem eller tidligere medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser, kan ekskluderes/nægtes optagelse.

Eksklusion/nægtet optagelse sker ved bestyrelsens beslutning.

Beslutning om eksklusion/nægtet optagelse kræver, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer derfor.

Forslag om eksklusion/nægtet optagelse kan stilles af et medlem af bestyrelsen eller af et menigt medlem.

Den, der er foreslået ekskluderet/nægtet optagelse, skal have lejlighed til at udtale sig for bestyrelsen, forinden beslutning træffes.

Bestyrelsens beslutning kan indbringes på førstkommende ”Ordinære Generalforsamling”, dog under et særskilt punkt på dagsordenen, men indtil Generalforsamlingen har truffet sin beslutning, er medlemmet suspenderet/nægtet optagelse.

Generalforsamlingsbeslutningen kan ændre bestyrelsens beslutning, men kun efter skriftlig afstemning og med mindst 2/3 stemmeflerhed.

Den ekskluderede/nægtet optagelse har lejlighed til at redegøre for sit standpunkt, inden afstemning finder sted. Eksklusion/nægtet optagelse kan ikke indbringes for nogen domstol.

Et medlem, der er ekskluderet/nægtet optagelse i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion/nægtet optagelse.

§ 3 KONTINGENT

Stk. 1. Kontingent opkræves 15. november og forfalder til betaling den 1. december og gælder for det kommende regnskabsår, som er perioden 1. januar til 31. december.

Stk. 1a.

Kontingent kan vælges således:

  1. a) ”Standard” 100% kontingent.
  2. b) ”Online” 75% kontingent. Ved dette valg modtager man ikke papirbaseret medie, såsom medlemsblad.

Begge typer kontingent giver samme rettigheder og medlemsfordele.

Ændring af kontingenttype samt udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til kassereren senest den 31. oktober året før ændringen skal træde i kraft. Ændringen gælder efterfølgende og minimum for det kommende regnskabsår.

Stk. 2. Ændringer af kontingent og logo (Sneglen) kan kun ske på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Ved for sen indbetaling udsendes der 1 rykker medio december. Såfremt medlemmet ikke betaler kontingent inden den 1. januar, slettes medlemmet. Bladudgivelse og øvrige ydelser stopper pr. 31. december.

Stk. 4.

Medlemmerne kan afholde træf. Træfafgiften fastsættes af træfarrangøren. Såfremt træfarrangøren ønsker sikring mod underskud, skal der fremsendes budget til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse. Træffonden dækker herefter eventuelt underskud, såfremt budgettet er godkendt af bestyrelsen. Der aflægges regnskab til bestyrelsen senest 14 dage efter afholdelse af træffet. Eventuelt overskud tilfalder træffonden.

§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 1.

Generalforsamlingen – der er foreningens højeste myndighed, uanset deltagerantal – afholdes én gang årligt, en vilkårlig lørdag i maj måned. Dato for afholdelse af generalforsamling næste år oplyses på indeværende generalforsamling og i træfkalenderen.

Stk. 2.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt, senest 14 dage før afholdelsen.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1. februar. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal udsendes samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 4.

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.

Stk. 5.

Stemmeberettigede er kun medlemmer, som har betalt kontingent. Hvert medlemsnummer har én stemme ved afstemninger. På generalforsamlingen (ordinær som ekstraordinær) kan der ikke stemmes pr. fuldmagt eller pr. stedfortræder.

Stk. 6.

  1. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted
  2. a) Hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
  3. b) Hvis skriftlig begæring fremsendes til formanden af mindst 150 stemmeberettigede

medlemmer med angivelse af dagsorden.

  1. Senest 5 uger efter bestyrelsens beslutning eller begæringens modtagelse skal formanden indkalde medlemmerne med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Fristen for indkaldelsen kan i særlige situationer fraviges, således at indkaldelsen kan medtages i medlemsbladet.

Stk. 7.

Opløsning af foreningen kan ske på en lovlig indvarslet generalforsamling.

Stk. 8.

Ved opløsning skænkes foreningens midler til “Kræftens Bekæmpelse”.

Stk. 9.

Dagsorden til generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende punkter:

– Valg af stemmetællere.

– Bestyrelsens beretning (mundtligt).

– DACF Vejhjælp.

– Fremlæggelse af regnskab.

– Budgetorientering for kommende år.

– Indkomne forslag.

– Fastsættelse af kontingent.

– Valg af bestyrelsesmedlemmer.

– Valg af suppleanter.

– Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant-suppleant.

– Eventuelt.

§ 5 BESTYRELSEN

Stk. 1.

Bestyrelsen består af syv medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, der alle skal være medlem af foreningen.

Stk. 2.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. På ulige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, på lige årstal vælges fire bestyrelsesmedlemmer, valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Valgbare er alle medlemmer i DACF.

Bestyrelsen konstituerer sig senest dagen efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det i bestyrelsen længst værende medlem.

Ved personskifte konstituerer bestyrelsen sig ligeledes.

Stk. 3.

Suppleanter kan indkaldes efter behov og deltage i bestyrelsesarbejdet – dog uden stemmeret.

Stk. 4.

Bestyrelseskandidater, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, skal skriftligt bekræfte deres kandidatur til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5.

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, tegner foreningen i alle anliggender. Foreningens likvide midler skal være indsat på bank- eller girokonto. Fuldmagt til foreningens konti har 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene altid skal være kassereren eller Formanden.

Kassereren kan dog afholde sædvanlige udgifter uden forudgående fuldmagt fra andet bestyrelsesmedlem, idet bestyrelsen kan tillade, at kassereren alene kan råde over en driftskonto. Det maksimale indestående på denne driftskonto fastsættes årligt af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Indestående på denne driftskonto må ikke overstige kr. 200.000,00 (kr. 200.000,00 i 2012 indeks kan indeksreguleres jf. nettoprisindekset. 2012 = 130,2).

Stk. 6.

Bestyrelsen leder foreningen under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager foreningens interesser bl.a. over for myndigheder og interesseorganisationer, og er suveræn i sine afgørelser. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i ind- og udland, evt. via særligt udvalgte kontaktpersoner, der arbejder efter en funktionsbeskrivelse.

Stk. 7.

Foretager et bestyrelsesmedlem sig tiltag, som kan få konsekvenser for foreningen, skal vedkommende på forhånd have bestyrelsens accept.

Stk. 8.

Bestyrelsen udpeger alle personer til medlemsservice, redaktør, redaktionsudvalg, kontaktpersoner, samt personer til øvrige udvalg mv.

Stk. 9.

Alle tillidsposter – valgte som udpegede – er ulønnede. Udgifter i forbindelse med tillidsposterne refunderes efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Bestyrelsen udarbejder formåls- og funktionsbeskrivelser for alle i stk. 11 nævnte personer.

Er et medlem valgt eller udpeget til en tillidspost i DACF, kan vedkommende ikke have tillidsposter i en anden tilsvarende forening, med mindre det er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 10.

De eksisterende tillidsposter og udvalg mv. medvirker til udarbejdelse af de nævnte funktionsbeskrivelser.

§ 6 REGNSKAB

Stk. 1.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.

Regnskabet fremlægges hvert år på generalforsamlingen i revideret stand.

Stk. 3.

På generalforsamlingen vælges hvert år én af 2 bilagskontrollanter for en valgperiode på 2 år.

Der vælges ligeledes en bilagskontrollantsuppleant for en valgperiode på 1 år.

§ 7 BLADET

Stk. 1.

Foreningens medlemsblad redigeres af en redaktør og et redaktionsudvalg.

Stk. 2.

Foreningens formand er ansvarshavende redaktør.

Stk. 3.

Bladet bør foruden annoncer, almindeligt autocamperstof og foreningsmeddelelser give spalteplads for alle indlæg af almen interesse for foreningens medlemmer.

Stk. 4.

Bestyrelsen udarbejder formåls- og funktionsbeskrivelse, målsætning og politik for bladets redaktør og redaktionsudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af bladudgivelser pr. år – dog mindst 4.

§ 8 MEDLEMSSERVICE

Stk. 1.

Medlemsservice er foreningens sekretariat, der varetager tilbud og medlemsfordele mv.

Stk. 2.

Bestyrelsen udarbejder formåls- og funktionsbeskrivelser for medlemsservice.

§ 9 DACF VEJHJÆLP

Stk. 1.

“DACF-Vejhjælp” er en selvstændig enhed under DACF med det formål at samle DACF medlemmer i en solidarisk enhed til varetagelse af medlemmernes behov for assistance eller transport af køretøjer og personer. Kun medlemmer af DACF kan tegne abonnement på “DACF-Vejhjælp”.

Stk. 2.

“DACF-Vejhjælp” styres suverænt af DACF bestyrelse, evt. af en forretningsfører udpeget af DACF bestyrelse. DACF udarbejder eller lader udarbejde “Abonnementsbetingelser”, samt fastlægger indmeldelsesgebyr, selvrisiko og abonnementspriser for et år ad gangen.

Ved hver ordinær generalforsamling aflægger forretningsfører/DACF bestyrelse en kort beretning og regnskab for “DACF-Vejhjælp”. Punktet “DACF-Vejhjælp” skal fremgå af den ordinære dagsorden for DACF.

“DACF-Vejhjælp” regnskab revideres af DACF valgte bilagskontrollanter.

Stk. 3.

“DACF-Vejhjælp” regnskab, selvrisiko, indskud, garantikapital og priser kører som et selvstændigt regnskab med egen konto i DACF foreningsregnskab.

Stk. 4.

“DACF-Vejhjælp” opretter en garantikapital ved indmeldelsesgebyr.

Stk. 5.

Ved prisændringer i “DACF-Vejhjælp” skal dette meddeles senest to måneder før ikrafttrædelse.

“DACF-Vejhjælp” følger DACF til enhver tid gældende regnskabsår. Ved udtrædelse af “DACF-Vejhjælp” tabes indmeldelsesgebyr (se i øvrigt abonnementsbetingelser).

Såfremt medlemmet opgiver urigtige oplysninger eller undlader at betale kontingent til “DACF-Vejhjælp”, slettes medlemmet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. september 2021
Vedtægterne ændret på generalforsamlingen den 4. maj 2024